Fenix v.

Resultados

30 - 31

Tocho Buzna vs Fenix v.

8 - 43

Fenix v. vs Storm

53 - 28

Gronkies vs Fenix v.

6 - 41

longhorns v. vs Fenix v.

14 - 34

Fenix v. vs Drink Team

12 - 18

Delfin Emesta vs Fenix v.

12 - 19

Fenix v. vs Leones