Fenix v.

Resultados

20 - 14

Drink Team vs Fenix v.

26 - 19

Fenix v. vs Leones

27 - 37

Bacalovers v. vs Fenix v.

44 - 0

Fenix v. vs Bolton

7 - 44

Fumblers vs Fenix v.

16 - 20

Fenix v. vs Reservoir Dogs

34 - 40

Camada v. vs Fenix v.