Mavericks var

Encuentros

9:00 pm

Mavericks var vs Bancoaztecas

10:00 pm

Dojo var vs Mavericks var

Resultados

12 - 12

Reales var vs Mavericks var

48 - 14

Bancoaztecas vs Mavericks var

12 - 31

Mavericks var vs Hedgehogs var

45 - 26

Los Mangos var vs Mavericks var

34 - 6

Tigers var vs Mavericks var